Witamy na oficjalnej stronie firmy OMEGA: Strona główna

15-12-2019, 17:08
   Strona główna - PRAWO

Szanowni Państwo.

Pragnę przedstawić Państwu jako podmiotom transakcji handlowych przygotowaną specjalnie dla Państwa ofertę stałej obsługi prawnej firm OMEGA Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowo-Prawne.

OMEGA Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowo-Prawne obejmuje swym zasięgiem działalność województw lubuskego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, z czego centrala prawna znajduje się w Zielonej Górze, przy al. Niepodległości 23.

Trzonem działalności pionu prawnego jest kompleksowa obsługa prawna firm prosperujących we wszystkich formach prawnych. Szeroka gama naszych usług zapewnia pomoc w niemalże każdej dziedzinie prawa. Specyfika działalności Klienta wskazuje obszar naszego działania. Angażujemy się we wszystkie powierzone nam problemy, zgodnie z sugestiami Klienta.

Oferta składa się z trzech części obrazujących specyfikę naszej działalności.

Zapraszam!

OFERTA STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ DLA FIRM

Część I
o pionie prawnym

Pion Prawny OMEGA Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowo-Prawne prowadzony jest przez doktoranta nauk prawnych. Działalność pionu prawnego zdominowana jest przez kwestie dotyczace problemów przedsiębiorców, w szczególności problemów z zakresu dogmatyki prawa cywilnego. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm zapewniając profesjonalne podejście do stosowania prawa, zwłaszcza w kontekście:

 1. zawierania umów,
 2. ich renegocjacji,
 3. odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy bądź jej niewykonania,
 4. windykacji należności,
 5. problemów z zakresu prawa pracy i tematyki konsumenckiej.

Wiedza powiązana z wieloletnim doświadczeniem pozwala na profesjonalne, poparte metodyką prowadzenie postępowań przedsądowych i sądowych za konkurencyjne na rynku ceny.

Część II
zakres działań pionu prawnego


W ramach usługi stałej obsługi prawnej pion prawny:

 • doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych,
 • wykonuje zastępstwo procesowe Klientów przed sądami oraz organami administracji,
 • przygotowuje i opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z przekształceniami formy prawnej Klientów, zmianami struktury właścicielskiej oraz przejęciami innych podmiotów,
 • prowadzi obsługę biura zarządu spółek kapitałowych oraz przygotowuje dokumenty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • bierze udział w posiedzeniu organów spółek kapitałowych, jak również w negocjacjach warunków kontraktów lub strategicznych dla przedsięwzięć gospodarczych. Reprezentujemy naszych Klientów między innymi w sprawach dotyczących:
 • naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich (w tym związanych z odpowiedzialnością współautorów, wydawców, dystrybutorów, dostawców usług internetowych, agencji reklamowych i in.)
 • naruszania praw do znaków towarowych
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji (np. w sprawach o wykorzystywanie cudzych oznaczeń handlowych, niedozwolonego naśladownictwa w działalności gospodarczej, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, renomy firmy),
 • ochrony dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych)
 • prawa rzeczowego (w tym w sporach własnościowych)
 • prawa zobowiązań ( w tym sprawach o wykonanie umów, dot. rozliczeń pomiędzy wspólnikami spółek, roszczeń odszkodowawczych, windykacji należności)
 • prawa pracy.

Ochronę interesów Klientów realizujemy skutecznie zarówno na etapie polubownego rozstrzygania sporów, kierując się intencją możliwie najszybszego i najefektywniejszego ich zakończenia, jak i w postępowaniach przed odpowiednimi instytucjami.

Oferujemy wszechstronną analizę prawną każdego indywidualnego przypadku, rekomendując konkretne, efektywne metody rozwiązania problemu.

Część III
Cennik

Jesteśmy niezwykle konkurencyjni cenowo - przy zachowaniu jednak najwyższego profesjonalizmu. Nasz system wynagrodzeń jest prosty i przejrzysty. Wynagrodzenie ustalane jest przed przyjęciem zlecenia, więc Klient zawsze wie, z jakimi kosztami będzie musiał się liczyć.

Za bieżącą obsługę prawną pobieramy opłatę zryczałtowaną, przyjmując stawkę godzinową w wysokości od 30,00 do 150,00 zł pomnożoną przez przewidywaną i uzgodnioną z Klientem liczbę godzin dostępności dla niego. Wysokość stawki zależna jest od rodzaju spraw powierzanych do prowadzenia pionu prawnego, co wcześniej ustalane jest bezpośrednio z Klientem przed zawarciem kontraktu.

Zakończenie

Jako właściciel OMEGA Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowo-Prawne wyrażam nadzieję na zawarcie z Państwem kontraktu stałej obsługi prawnej Państwa przedsiębiorstwa.

Kontakt: tel. 501 090 280, email: prawo@cfup.pl